Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu
Termékek

Garanciális feltételek

Szavatosság, jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959.évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. A Kormányrendeletben biztosított jótállási idő a termék átvételétől számított egy év, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt állapít meg.

Garainciát a beépített alkatrészre vállaljuk. Garancia vesztést eredményeznek a következő hibával behozott eszközök.: Törés, szakadás, felhasználó által okozott sérülések.

 

Szavatossági és jótállási igények

 

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerej rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

 1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény, a

továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében

érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni

nem lehet.

 1. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képez szolgáltatást

nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell

tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

 1. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyz könyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
 2. a) a fogyasztó nevét, címét,
 3. b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
 4. c) a vásárlás id pontját,
 5. d) a hiba bejelentésének id pontját,
 6. e) a hiba leírását,
 7. f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 8. g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényét l eltér, ennek indokolását a jegyz könyvben meg kell

adni.

(3) A jegyz könyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,

álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

 1. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának

(2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelel határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelent s kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül

elvégezze.

 1. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és

címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az idő pontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

 1. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követ hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a

hiba keletkezésének id pontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezését l számított tizenöt

munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal

meghosszabbítható.

(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhet el, a vizsgálat

elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.

(5) A vizsgálat díjtételeit a F felügyel ség közleményben teszi közzé.

(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerz désb l ered

igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

 1. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a vásárlók min ségi kifogásainak intézésér l szóló

4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM

rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra

figyelemmel a Kormány a következ rendeletet alkotja:

 1. § (1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerz dés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a

rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai

szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen

megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerz dés a szerz dés tárgyát képez

szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa

érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak min sül (a továbbiakban: fogyasztó).

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvez bb jótállási feltételeket vállal, a jótállás

alapján a forgalmazót megillet jogok a fogyasztói szerz dés teljesítésének id pontjában átszállnak a fogyasztóra.

 1. § (1) A jótállás id tartama egy év.

(2) A jótállási határid a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ átadása, vagy ha az üzembe helyezést a

forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezd dik.

 1. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt – külön kérés nélkül – jótállási jegyet

átadni.

(2) A jótállási jegyet közérthet en és egyértelm en, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 1. a) a forgalmazó nevét és címét,
 2. b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – ahol alkalmazható – azonosításra alkalmas

részeinek meghatározását,

 1. c) a gyártó és – külföldr l származó termék esetén – az importáló nevét, címét,
 2. d) a fogyasztót a jótállás alapján megillet jogokat, azok érvényesíthet ségének határidejét, helyét és feltételeit,
 3. e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés id pontját.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényb l ered jogait nem érinti.

 1. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthet .

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történ átadásának elmaradása nem érinti a

jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

 1. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál

közvetlenül is érvényesítheti.

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles

feltüntetni:

 1. a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel id pontját, gépjárm esetében továbbá a kilométeróra

állását,

 1. b) a hiba okát és a javítás módját,
 2. c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ visszaadásának id pontját, gépjárm esetében továbbá a

kilométeróra állását,

 1. d) a jótállás – a kijavítás id tartamával meghosszabbított – új határidejét.
 2. § (1) A rögzített bekötés , illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként

nem szállítható fogyasztási cikket – a járm vek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésr l, valamint az el- és visszaszállításról

a forgalmazó gondoskodik.

 1. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést l) számított három

munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja

értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás

a rendeltetésszer használatot akadályozza.

 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követ en

kötött fogyasztói szerz désekre kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti:

 1. a) az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségér l szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm.

rendelet, valamint az azt módosító 119/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet és 6/1997. (I. 22.) Korm. rendelet;

 1. b) a tartós fogyasztási cikkek alkatrész-ellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT rendelet,

valamint az azt módosító 74/1987. (XII. 10.) MT rendelet és a 118/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet.

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez

 1. H t szekrény, fagyasztó, kombinált h t szekrény;
 2. mosógép, centrifuga, szárítógép, mosogatógép, vasalógép;
 3. t zhely, grillsüt , flekkensüt , süt , kemence, mikrosüt ;
 4. légkondicionáló, f t berendezések, vízmelegít k, ventilátor, párologtató és szagelszívó berendezések 10 000 Ft

bruttó vételár felett;

 1. porszívó, g zzel m köd tisztítógép, sz nyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesít gépek;
 2. varrógép, köt gép;
 3. elektromos fúrógép, f rész, csiszológép, sövényvágó, kerti traktor, f nyíró, motoros kapa, láncf rész,

vízszivattyú;

 1. gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 2. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár;
 3. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;
 4. riasztóberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 5. telefonok, rádiótelefonok, telefax-készülékek;
 6. üzenetrögzít k, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 7. televíziók, antennák, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 8. rádiók, autórádiók, rádiós ébreszt órák, rádió adó-vev készülékek, amat r rádióadók és rádióvev k 10 000 Ft

bruttó vételár felett;

 1. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-lejátszók, egyéni sztereorendszerek és ezek tartozékai

(kever asztal, hangoló, er sít , hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

 1. fényképez gépek, film- és hangfelvev kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetít k,

filmnagyítók, filmel hívó- és filmfeldolgozó készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

 1. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, irányt k, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 2. személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 3. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 4. írógépek és szövegszerkeszt k 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 5. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 6. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett.