Kedves Vásárlónk!

Az oldal cookie-kat (sütiket) használ. Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal használatát elemezve személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy küldjünk Önnek, illetve az elemzéseket felhasználva tovább fejlesszük szolgáltatásainkat.

Az oldal teljes körű, minden kényelmi funkciót biztosító használatához a cookie-k elfogadását javasoljuk. A cookie beállításokat bármikor megváltoztathatja a böngészőjében (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge) is. 

Garanciális feltételek

Szavatosság, jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959.évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. A Kormányrendeletben biztosított jótállási idő a termék átvételétől számított egy év, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt állapít meg.

Garainciát a beépített alkatrészre vállaljuk. Garancia vesztést eredményeznek a következő hibával behozott eszközök.: Törés, szakadás, felhasználó által okozott sérülések.

 

Szavatossági és jótállási igények

 

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerej rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – az igazságügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

 1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény, a

továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében

érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni

nem lehet.

 1. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képez szolgáltatást

nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell

tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

 1. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyz könyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
 2. a) a fogyasztó nevét, címét,
 3. b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
 4. c) a vásárlás id pontját,
 5. d) a hiba bejelentésének id pontját,
 6. e) a hiba leírását,
 7. f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
 8. g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényét l eltér, ennek indokolását a jegyz könyvben meg kell

adni.

(3) A jegyz könyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,

álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

 1. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának

(2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel –

megfelel határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelent s kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül

elvégezze.

 1. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és

címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az idő pontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

 1. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követ hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a

hiba keletkezésének id pontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.

(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.

(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezését l számított tizenöt

munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal

meghosszabbítható.

(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhet el, a vizsgálat

elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.

(5) A vizsgálat díjtételeit a F felügyel ség közleményben teszi közzé.

(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerz désb l ered

igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

 1. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a vásárlók min ségi kifogásainak intézésér l szóló

4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM

rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.

(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez jótállásról

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában foglaltakra

figyelemmel a Kormány a következ rendeletet alkotja:

 1. § (1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerz dés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a

rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai

szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen

megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerz dés a szerz dés tárgyát képez

szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa

érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak min sül (a továbbiakban: fogyasztó).

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvez bb jótállási feltételeket vállal, a jótállás

alapján a forgalmazót megillet jogok a fogyasztói szerz dés teljesítésének id pontjában átszállnak a fogyasztóra.

 1. § (1) A jótállás id tartama egy év.

(2) A jótállási határid a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ átadása, vagy ha az üzembe helyezést a

forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezd dik.

 1. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt – külön kérés nélkül – jótállási jegyet

átadni.

(2) A jótállási jegyet közérthet en és egyértelm en, magyar nyelven kell megfogalmazni.

(3) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:

 1. a) a forgalmazó nevét és címét,
 2. b) a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá – ahol alkalmazható – azonosításra alkalmas

részeinek meghatározását,

 1. c) a gyártó és – külföldr l származó termék esetén – az importáló nevét, címét,
 2. d) a fogyasztót a jótállás alapján megillet jogokat, azok érvényesíthet ségének határidejét, helyét és feltételeit,
 3. e) a vásárlás vagy az üzembe helyezés id pontját.

(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényb l ered jogait nem érinti.

 1. § (1) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthet .

(2) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történ átadásának elmaradása nem érinti a

jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

 1. § (1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál

közvetlenül is érvényesítheti.

(2) A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

(3) A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles

feltüntetni:

 1. a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel id pontját, gépjárm esetében továbbá a kilométeróra

állását,

 1. b) a hiba okát és a javítás módját,
 2. c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történ visszaadásának id pontját, gépjárm esetében továbbá a

kilométeróra állását,

 1. d) a jótállás – a kijavítás id tartamával meghosszabbított – új határidejét.
 2. § (1) A rögzített bekötés , illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként

nem szállítható fogyasztási cikket – a járm vek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

(2) Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhet el, a le- és felszerelésr l, valamint az el- és visszaszállításról

a forgalmazó gondoskodik.

 1. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést l) számított három

munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja

értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás

a rendeltetésszer használatot akadályozza.

 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követ 60. napon lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követ en

kötött fogyasztói szerz désekre kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti:

 1. a) az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségér l szóló 117/1991. (IX. 10.) Korm.

rendelet, valamint az azt módosító 119/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet és 6/1997. (I. 22.) Korm. rendelet;

 1. b) a tartós fogyasztási cikkek alkatrész-ellátásáról és javítószolgálatáról szóló 35/1978. (VII. 6.) MT rendelet,

valamint az azt módosító 74/1987. (XII. 10.) MT rendelet és a 118/1995. (IX. 29.) Korm. rendelet.

Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez

 1. H t szekrény, fagyasztó, kombinált h t szekrény;
 2. mosógép, centrifuga, szárítógép, mosogatógép, vasalógép;
 3. t zhely, grillsüt , flekkensüt , süt , kemence, mikrosüt ;
 4. légkondicionáló, f t berendezések, vízmelegít k, ventilátor, párologtató és szagelszívó berendezések 10 000 Ft

bruttó vételár felett;

 1. porszívó, g zzel m köd tisztítógép, sz nyegtisztítógép, padlósúroló- és fényesít gépek;
 2. varrógép, köt gép;
 3. elektromos fúrógép, f rész, csiszológép, sövényvágó, kerti traktor, f nyíró, motoros kapa, láncf rész,

vízszivattyú;

 1. gyógyászati segédeszközök és készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 2. személygépkocsi, motorkerékpár, kerékpár;
 3. lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi;
 4. riasztóberendezések 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 5. telefonok, rádiótelefonok, telefax-készülékek;
 6. üzenetrögzít k, kihangosító készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 7. televíziók, antennák, videomagnók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 8. rádiók, autórádiók, rádiós ébreszt órák, rádió adó-vev készülékek, amat r rádióadók és rádióvev k 10 000 Ft

bruttó vételár felett;

 1. lemezjátszók, szalagos és kazettás magnók, CD-lejátszók, egyéni sztereorendszerek és ezek tartozékai

(kever asztal, hangoló, er sít , hangszóró, hangfal), mikrofonok és fülhallgatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;

 1. fényképez gépek, film- és hangfelvev kamerák, videokamerák és camcorderek, film- és írásvetít k,

filmnagyítók, filmel hívó- és filmfeldolgozó készülékek 10 000 Ft bruttó vételár felett;

 1. távcsövek, látcsövek, mikroszkópok, teleszkópok, irányt k, tájolók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 2. személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 3. számológépek, zsebszámológépek, menedzserkalkulátorok 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 4. írógépek és szövegszerkeszt k 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 5. hangszerek 10 000 Ft bruttó vételár felett;
 6. órák 10 000 Ft bruttó vételár felett.